Unit-Linked คืออะไร

ยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ถือเป็นเครื่องมือในการวางแผนการเงิน ที่ให้ในเรื่องความคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนรวม มีจุดเด่นสำคัญที่ผู้ทำประกันสามารถเลือกสัดส่วนความคุ้มครองชีวิตและการลงทุน รวมถึงบริหารจัดการเงินในส่วนการลงทุนได้เอง ซึ่งไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ Unit-Linked แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นค่าความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด โดยผู้ขอเอาประกันภัยสามารถเลือกสัดส่วนความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินส่วนนี้ไปบริหารเอง และบริษัทจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภทต่างๆ

ส่วนที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกรมธรรม์ ที่บริษัทเรียกเก็บ เพื่อเป็นค่าดำเนินการ ค่าดูแลรักษากรมธรรม์ และค่าบริการในการลงทุน ซึ่งจะกำหนดแตกต่างกันไปแล้วแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่จัดสรรเข้าไปเป็นการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามคำสั่งของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับจัดการเงินดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

แผนภาพแสดงการทำงานของกรมธรรม์ Unit-Linked

นอกจากนี้ ยูนิตลิงค์ยังมีความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะสามารถปรับเพิ่มหรือลดวงเงินความคุ้มครอง สัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสถานการณ์การลงทุนและช่วงชีวิต ทั้งยังสามารถเลือกจำนวนเบี้ยที่จะจ่ายได้เอง จะเพิ่ม จะลด หรือจะพักการชำระเบี้ยก็ได้ หรือจะถอนเงินออกมาบางส่วนก็ทำได้

ยูนิตลิงค์… ดีจริงหรือ

อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อ “ยูนิตลิงค์” กันมาบ้างเพราะบริษัทประกันหลายแห่ง เริ่มนำยูนิตลิงค์ หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) มาเสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่สนใจทำประกันชีวิต… และมันก็น่าสนใจจริงๆ

เพราะถ้าดูจาก “ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน” จะเห็นว่า เงินแสนสามารถกลายเป็นเงินหลายสิบล้านบาทได้ง่ายๆ แถมยังมีประกันชีวิตแบบเดียวกับประกันชีวิตแบบทั่วไปอีกด้วย เรียกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่า แก่แล้วจะไม่มีเงินใช้ เพราะถ้าได้ผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ ปีละ 6-8% แบบนี้รับรองว่า “รวยตอนแก่” และยังมีมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานอีกต่างหาก

ที่มา:
– สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
– วารสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, August 2017