มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนรวมภายใต้ มาย ยูนิต ลิงค์ (My Unit-Linked)

ข้อมูล ณ วันที่ 11/04/2561

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน NAV Date
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
TCMF
ไทย แคช แมเนจเม้นท์
14.7821 14.7822 14.7821 11/04/2561
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
KFMTFI
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
15.2552 15.2553 15.2552 11/04/2561
TMBBF
ทหารไทย ธนไพศาล
12.4391 12.4392 12.4391 11/04/2561
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
KFVALUE
กรุงศรีหุ้นแวลู
38.0625 38.0626 38.0625 11/04/2561
TMB50
ทหารไทย SET50
107.7989 107.9068 107.6911 11/04/2561
ABSM
อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
53.4232 0.0000 53.4232 11/04/2561
  • ประกาศ ปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM) (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)**
  • การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศปรับลดรอบระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จากแบบ 3 วันทำการ (T+3) เป็นแบบ 2 วันทำการ (T+2) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)

สำหรับข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. โดยตรง

  • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ รวมทั้งเงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียนการเวนคืนกรมธรรม์
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกลงทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุนรวม
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน