มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked)

ต่อยอด “มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ด้วย มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked) โอนย้ายความเสี่ยงพร้อมปกป้องความมั่งคั่งทางการเงิน และเพิ่มโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีจาการลงทุนในระยะยาว ด้วยเครื่องมือการออมเงินอย่างเป็นระบบ
จุดเด่นของ มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked) เลือกความคุ้มครองเองได้ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต เลือกและปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทุกเมื่อคัดสรรกองทุนที่มีผลประกอบการดี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน เลือกหยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้ แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง ทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ เลือกถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์มาใช้ได้ มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน

รวมข้อดีของ 2 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทำให้ มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked) มีความคุ้มครองชีวิตที่สูง เปิดเผยค่าใช้จ่ายชัดเจน สามารถเลือกการลงทุนได้อิสระ มีให้เลือกหลากหลายความเสี่ยงจากหลาย บลจ. ตั้งแต่กองทุนตลาดเงิน, กองทุนตราสารหนี้, กองทุนตราสารทุน และเพิ่มโอกาสได้ผลตอบแทนจากการลงทุน

เบี้ยประกัน 3 รูปแบบ มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์ (My Style Unit-Linked) ชำระเบี้ยรายงวด มีทั้งรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ข้อดีของแบบรายงวดคือความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต อุ่นใจยิ่งขึ้น สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

บริการเสริมพิเศษฟรี เครื่องมือบริหารความเสี่ยงกองทุนอย่างเป็นระบบ
1. การลงทุนแบบอัตโนมัติ หรืิอ DCA (Dollar Cost Average) การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน เป็นการลงทุนเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน อาจลงทุนเป็นรายเดือน รายไตรมาส โดยไม่สนใจว่าราคาหน่วยลงทุนที่เราจะซื้อตอนนั้นเป็นราคาเท่าไร เป็นการลงทุนแบบอัตโนมัติไปเรื่อย ๆ โดยตั้งเป้าหมายเป็นจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนเป็นหลัก

2. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing) เป็นการรักษาสัดส่วนของการจัดพอร์ตลงทุนให้ลงเดิมตลอดเวลาช่วยได้ทั้งบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน สามารถเลือกปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ 3 เดือนครั้ง 6 เดือนครั้ง 12 เดือนครั้ง

3. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) สามารถขอสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วน หรือทั้งหมดจากกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนอื่นได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ตัวอย่าง สำหรับเพศชาย อายุ 30 ปี ซื้อแบบประกัน “มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์” ที่ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 99 ปี โดยชำระเบี้ยฯหลัก (RPP) 50,000 บาท ต่อปี และเบี้ยฯออม (RSP) 50,000 บาท ต่อปี ซึ่งตัวอย่างนี้ ใช้สิทธิ์หยุดพักชำระเบี้ยฯ (Premium holiday) หลังอายุ 60 ปี ทุนประกันภัยเบี้ยฯ หลัก(RPP) 4,000,000 บาท ทุนประกันภัยเบี้ยฯ RSP 250,000 บาท

  • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ รวมทั้งเงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียนการเวนคืนกรมธรรม์
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกลงทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุนรวม
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

นาย สุรัตน์ สดงาม
– ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (IC 083680)
– ใบอนุญาตประกันควบการลงทุน Unit-Linked (เลขที่ 5101050709)
– ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (เลขที่ 5101050709)