ก่อนซื้อ Unit-Linked ต้องเข้าใจการลงทุนในกองทุนรวมอะไรบ้าง

ต้องเข้าใจ … กองทุนรวมคืออะไร
การลงทุนผ่าน กองทุนรวม (Mutual Fund) คือการนำเงินของผู้ลงทุนหลายๆ รายที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นไปให้ “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพบริหาร โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน ตามกรอบการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า การนำเงินมารวมกันลงทุนผ่านกองทุนรวมจะทำให้ผู้ที่มีเงินน้อยสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ นอกจากนี้ กองทุนรวมซึ่งมีเงินจำนวนมากก็จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหลายประเภทของหลายบริษัท หรือที่เรียกว่าเป็นการกระจายการลงทุนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัวในหลักทรัพย์หรือตราสารใดตราสารหนึ่งได้ด้วย ดังนั้น การลงทุนในกองทุนรวมจึงทำให้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่ามี “ผู้เชี่ยวชาญ” คอยบริหารเงินให้เรา อีกทั้งยังใช้เงินลงทุนไม่มาก เริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักร้อยบาทขึ้นไป ก็สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่งคั่งได้

อย่างไรก็ตาม แม้กองทุนรวมจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเงินลงทุนให้ แต่กองทุนรวมก็ยังคงมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนทั่วไป ซึ่งกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนรวมนั้นๆ นำเงินไปลงทุน

ต้องเข้าใจ … ประเภทของกองทุนรวมและติดตามภาวะตลาดทุน
ประเภทของกองทุนรวมถูกจัดตามหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนนำเงินไปลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารทุนก็จะลงทุนในหุ้น ซึ่งมีมูลค่าของกองทุนดังกล่าวจะเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดทุน เช่น กองทุนรวมตราสารทุนก็จะลงทุนในหุ้น ซึ่งมูลค่าของกองทุนดังกล่าวจะเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดทุน หากตลาดทุนอยู่ในช่วงตกต่ำมูลค่าของกองทุนก็จะลดลงด้วย เพราะผู้บริหารของกองทุนยังคงต้องลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารตามกรอบที่ตกลงกันล่วงหน้า และอาจทำให้มูลค่าเงินลงทุนของผู้ซื้อ Unit-Linked ลดลงจนน้อยกว่าเงินที่ลงทุนเริ่มต้นได้ ดังนั้น ผู้ซื้อ Unit-Linked จึงต้องเข้าใจประเภทของกองทุนรวม ซึ่งสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในหัวข้อ ความรู้สำหรับผู้ลงทุน นอกจากนี้ ก็ต้องติดตามภาวะตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อขายหรือเปลี่ยนประเภทกองทุนด้วย

ศึกษาข้อมูลกองทุนรวมจากหนังสือชี้ชวน หรือขอคำแนะนำจากตัวแทนขาย Unit-Linked ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน คปภ. เรื่องที่ต้องศึกษา เช่น นโยบายการลงทุนว่าไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารประเภทใด มีความเสี่ยงเพียงใด ประวัติการดำเนินงานของบริษัทจัดการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการเรียกเก็บ และเงื่อนไขต่างๆ โดยอาจศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างกองทุนรวมอื่นประเภทเดียวกันก็ได้

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการซื้อ Unit-Linked
Unit-Linked ส่วนหนึ่งก็คือการซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ซื้อหน่วยลงทุนย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขึ้นหรือลงของราคาของหน่วยลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม

ที่มา:
– สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
– ห้องเรียนนักลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม
– หนังสือ “มือใหม่…เริ่มต้นกองทุนรวม”